fbpx
Logo New Esthetic

Juridische informatie

Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.
Diensten: New Esthetic voorziet klanten van :

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klanteninformatie: Hierna “Informatie” genoemd die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die New Esthetic kan bezitten voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website

In overeenstemming met artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en opvolging van de website van New Esthetic gespecificeerd aan de gebruikers:

Eigenaar: SARL New Esthetic

Aandelenkapitaal: € 18.000

BTW-nummer: BE0534.699.335 – 12A, Rue Cheranne 1495 Villers-la-ville

Publicatieverantwoordelijke: Brice Graillot – info@new-esthetic.com

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon.

Webmaster: Brice Graillot – info@new-esthetic.com

Host Papa – Avenue de l’Arche Faubourg 10-12 92400 COURBEVOIE (905) 315-3455

Functionaris voor gegevensbescherming: Brice Graillot – info@new-esthetic.com

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag in geen geval de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de website van New Esthetic impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website van New Esthetic worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. New Esthetic kan echter beslissen de website te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie. De New Esthetic website wordt regelmatig bijgewerkt door New Esthetic verantwoordelijken. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website van New Esthetic is het verstrekken van informatie over de activiteiten van het bedrijf. New Esthetic streeft ernaar om op de New Esthetic website zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze door haarzelf of door derde partners die de informatie verstrekken zijn veroorzaakt.

Alle informatie op de website van New Esthetic is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website van New Esthetic niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie. New Esthetic wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Het doel is een dienst te verlenen die een zo groot mogelijke toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van zijn dienst 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Niettemin behoudt zij zich het recht voor de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuur of indien de diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

New Esthetic en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur als gevolg van een netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en namaak

New Esthetic is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, beelden, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : New Esthetic.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid

New Esthetic treedt op als uitgever van de site. New Esthetic is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het waarheidsgehalte van de Inhoud die zij publiceert.

New Esthetic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website van New Esthetic, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

New Esthetic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de New Esthetic website. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. New Esthetic behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die op deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig behoudt New Esthetic zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: New Esthetic. New Esthetic wordt vertegenwoordigd door Brice Graillot, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt New Esthetic zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en cliënten, zodra hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerking bij te houden overeenkomstig de realiteit. Wanneer New Esthetic Persoonsgegevens verwerkt, neemt New Esthetic alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor New Esthetic ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

New Esthetic kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking…): voor navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (gehasht).
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens.
 • om optionele tevredenheidsenquêtes over New Esthetic te houden: e-mailadres.
 • voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres.

New Esthetic verkoopt uw persoonlijke gegevens niet; deze worden dan ook uitsluitend gebruikt voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben New Esthetic Gebruikers de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), bijwerking, volledigheid van de gegevens van de Gebruikers recht op afscherming of verwijdering van de persoonsgegevens van de Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de verstrekking of de bewaring verboden is.
 • recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c GDPR).
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR).
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (artikel 21 GDPR).
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract (artikel 20 GDPR).
 • het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie New Esthetic hun gegevens zal meedelen (of niet) aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen.

Zodra New Esthetic kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt New Esthetic zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien hun bewaring noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe New Esthetic zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wenst te vragen of zich tegen de verwerking ervan wenst te verzetten, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met New Esthetic op het volgende adres

Nieuwe esthetiek – DPO, Brice Graillot
12A, Rue Cheranne 1495 Villers-la-ville.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij door New Esthetic wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die New Esthetic bij wet zijn opgelegd, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van https://www.new-esthetic.com een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

New Esthetic zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of door de Europese Commissie als “niet adequaat” erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. New Esthetic blijft echter vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

New Esthetic verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder ervoor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien New Esthetic echter op de hoogte wordt gebracht van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, zal deze laatste de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt New Esthetic geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen en onderaannemers van New Esthetic (dienstverleners), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van New Esthetic voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. Kennisgeving van incidenten

Hoe hard je het ook probeert, geen enkele methode van transmissie via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Als wij ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig te informeren over alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hen alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen na te komen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de New Esthetic website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden op welk medium dan ook. Enkel de hypothese van de terugkoop van New Esthetic en haar rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper toelaten die op zijn beurt gehouden zou zijn tot dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site van New Esthetic.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsinformatie te verzekeren, gebruikt New Esthetic netwerken die beschermd worden door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt New Esthetic alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internet tags

De site van New Esthetic bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van New Esthetic. New Esthetic heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Tenzij u ervoor kiest cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1. "COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies beschadigen de terminal van de Gebruiker op geen enkele wijze.

New Esthetic kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten, verwerken. Dankzij deze informatie kan New Esthetic de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken het browsen en/of de levering van door de Site aangeboden diensten, en de Gebruiker kan zijn browser zodanig configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naargelang de afzender ervan. De Gebruiker kan ook zijn browsersoftware zodanig configureren dat hem van tijd tot tijd wordt voorgesteld Cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een Cookie in zijn terminal wordt opgeslagen. New Esthetic informeert de Gebruiker dat in dit geval de functionaliteiten van zijn browser mogelijk niet volledig beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn/haar terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar navigatie en ervaring op de Site kan worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer New Esthetic of een van haar dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het door de terminal gebruikte type browser, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst New Esthetic alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met de verminderde werking van de Site en van de diensten die eventueel door New Esthetic worden aangeboden, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor New Esthetic om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen door de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

Op elk moment kan de Gebruiker ervoor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. New Esthetic kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen de in deze sectie beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Tot slot, door te klikken op de Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus sociale netwerk iconen op het New Esthetic of in zijn mobiele applicatie en als de Gebruiker het deponeren van cookies heeft geaccepteerd door te blijven navigeren op de Website of mobiele applicatie van New EstheticTwitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw terminals plaatsen (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te gaan met uw navigatie op de New Esthetic Website of mobiele applicatie. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn/haar toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies door New Esthetic herroepen.

9.2. INTERNET TAGS

New Esthetic kan af en toe web beacons (ook bekend als “tags”, action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs, en one-to-one GIFs) gebruiken en deze inzetten via een web analytics partner die zich in het buitenland kan bevinden (en dus informatie over hen opslaat, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site als op de verschillende pagina’s van de Site geplaatst.

Dankzij deze technologie kan New Esthetic de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites via deze tags, rapporten samenstellen over de activiteit van de Site voor New Esthetic, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het Internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website van New Esthetic is onderworpen aan het Belgische recht. Behalve in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Waver bevoegd.